Seminarium blogerskie Szczecin Aloud za nami!

II seminarium blogerskie Szczecin Aloud przeszło do historii.  Trzeba to przyznać: w szczecińskim Multikinie odbył się porządny, poprowadzony na wysokim poziomie blogowy event! (Dla purystów językowych: wydarzenie ;))  Bardzo inspirujący i motywujący, m.in. za sprawą wręcz kipiącego energią show w wykonaniu Łukasza Jakóbiaka – twórcy pierwszego  polskiego internetowego talk-show „20m2 Łukasza„. Chyba każdy kto był tego świadkiem przyzna mi rację: Ten facet wydaje się być stworzony do tej roboty!

Przeczytaj relację na portalu wszczecinie.pl

YouTube Preview Image

Naprawdę można było sporo się dowiedzieć. Natalia Hatalska, jedna z najbardziej wpływowych osób polskiej blogosfery, w niezwykle przystępny, ciekawy ale też merytoryczny sposób, w dziewięciu żelaznych punktach pokazała jak blogować na wysokim poziomie. Justyna Kwiecień z Socjomanii wtajemniczyła obecnych w meandry portalu społecznościowego Twitter, zaś Artur Ratuszyński z „Kuriera Szczecińskiego” przestrzegał przed pułapkami czyhającymi na początkujących adeptów blogerskiego rzemiosła.

Seminarium blogerów, czyli wiedza połączona z rozrywką

 

Dumni blogerzy Szczecin Aloud wraz z gośćmi seminarium. Fot. Przemysław Budziak
Blogerzy Szczecin Aloud wraz z prelegentami.

 

Oczywiście swoją obecność zaznaczyliśmy również my, czyli ekipa Szczecin Aloud! Damian z Magdaleną  uraczyli publiczność bajką o blogowaniu (niedługo ukaże się w osobnym poście), można było też zobaczyć nasze facjaty na wielkim ekranie(na szczęście w wersji rysunkowej Joli Mazur ;)), no i obejrzeć niepublikowany nigdzie odcinek „32m2” Damiana! Skromnie nie wspomnę o trudnych pytaniach zadawanych przez ekipę Szczecin Aloud naszym gościom ;)

YouTube Preview Image

 

Najpopularniejsi blogerzy przyjechali do Szczecina

Naprawdę warto było tam być, poczuć kreatywną atmosferę polskiej blogosfery, dowiedzieć się czegoś nowego, ale również pośmiać się i wyluzować. No i oczywiście poznać bliżej naszych szacownych prelegentów! M.in. dla takich przeżyć warto zgłosić się do konkursu na redaktora bloga Szczecin Aloud!

 

Krzysztof Łuksza

 

***

 

Blo­gu­jesz, foto­gra­fu­jesz, krę­cisz filmy, komen­tu­jesz? Dołącz do ekipy Szcze­cin Aloud! W pią­tek, 27 wrze­śnia, star­tuje druga edy­cja kon­kursu na redak­tora Szcze­cin Aloud – bloga o naszym mie­ście widzia­nym oczami mieszkańców.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie należy nade­słać pracę kon­kur­sową, w jed­nej z trzech kate­go­rii: Kul­tura i wyda­rze­nia, Life­style oraz Szcze­cin nie­znany. Mogą to być wpisy, zdję­cia lub filmy. Prace wysy­łać należy na adres dolaczdoekipy@szczecin.eu. wraz z for­mu­la­rzem, który zamiesz­czony będzie na stro­nie www.blog.szczecin.eu.

Prace kon­kur­sowe oce­niać będzie jury w składzie:

  • Monika Pyrek — wie­lo­krotna mistrzyni i rekor­dzistka Pol­ski w skoku o tyczce. Tuż po zakoń­cze­niu przy­gody ze spor­tem roz­po­częła karierę dzien­ni­kar­ską – pro­wa­dzi poranną audy­cję „Stu­dio Bał­tyk” w Pol­skim Radio Szcze­cin i pisze felie­tony do maga­zynu „MM trendy”,
  • Jaro­sław Jaz – redak­tor naczelny MM Moje Mia­sto, MM Trendy i por­talu www.mmszczecin.pl
  • Woj­ciech Bur­ger — szcze­ciń­ski pisarz, autor powie­ści roz­gry­wa­ją­cych się w Szcze­ci­nie: „Sza­mani życia” i „W stronę słońca”
  • Przed­sta­wi­ciel Biura Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej i mar­ke­tin­go­wej UM
  • Przed­sta­wi­ciele bloga Szcze­cin Aloud

Nade­słane prace oce­niane będą pod wzglę­dem kre­atyw­no­ści, poziomu mery­to­rycz­nego i tema­tyki pracy. Auto­rzy pię­ciu naj­lep­szych prac kon­kur­so­wych w każ­dej kate­go­rii (w sumie 15 osób), zostaną zapro­szeni do współ­pro­wa­dze­nia Bloga.

Kon­kurs potrwa od 27 wrze­śnia do 30 października.

O autorze

avatar

kluksza

wokolzycia.eu, wolnoscmediow.org, blog.szczecin.eu, fb.com/polecamNietzschego