• Nad dachami czyli 13 wież – vol.2

  Nad dachami czyli 13 wież – vol.2

  Szcze­gólne miej­sce w pano­ra­mie Szcze­cina zaj­mują zie­lone hełmy wież, które kró­lują nad mia­stem Gryfa. Na co dzień nie­do­stępne wzno­szą się nad pla­cami, uli­cami, par­kami sta­jąc się dobrymi punk­tami nawi­ga­cyj­nymi dla tury­stów, a umiesz­czone w nich zegary wyzna­czają czas dla zabie­ga­nych mieszkańców.

  Zobacz co skry­wają w sobie wieże i jak wygląda Szcze­cin ponad dachami kamienic.

  Czytaj więcej
 • NAD DACHAMI CZYLI 13 WIEŻ – vol.1

  NAD DACHAMI CZYLI 13 WIEŻ – vol.1

  Szczególne miejsce w panoramie Szczecina zajmują zielone hełmy wież, które królują nad miastem Gryfa. Na co dzień niedostępne wznoszą się nad placami, ulicami, parkami stając się dobrymi punktami nawigacyjnymi dla turystów, a umieszczone w nich zegary wyznaczają czas dla zabieganych mieszkańców.

  Zobacz co skrywają w sobie wieże i jak wygląda Szczecin ponad dachami kamienic.

  Czytaj więcej