Od historycznego po smaczny Szczecin

From historical to delicious Szczecin – Od historycznego po smaczny Szczecin

Today we got to see another side of Szczecin – its historical stories via museums and art galleries: Muzeum Narodowe na Wałach, Muzeum Historii Szczecina, and art gallery Trafostacja.

 

Dzisiaj (10.07.2014) mieliśmy okazję zobaczyć inną stronę Szczecina – historyczne opowiadania poprzez muzea i galerie sztuki: Muzeum Narodowe na Wałach, Muzeum Historii Szczecina i galerię sztuki Trafostacja.

It was exciting and inspiring for me to see how well Indonesian culture were well presented in the first museum, showing the strong art connection between Asia and Europe. We had chance to hear the music, watch the dance, see the graffiti and live in the art world of Asia, and at some moment I felt like I was in the continent where I come from. Inside the museum was a very relaxing and peaceful atmosphere.

Było to dla mnie ekscytujące i inspirujące, zobaczyć jak dobrze kultura Indonezyjska została zaprezentowana w pierwszym muzeum, pokazało mi to silne artystyczne powiązanie pomiędzy Azją a Europą. Mieliśmy szansę usłyszeć muzykę, oglądać taniec, zobaczyć graffiti i ogólnie żyć w artystycznym świecie Azji. W niektórych momentach czułam się, jakbym była na kontynencie, z którego pochodzę. W samym muzeum była bardzo kojąca i relaksująca atmosfera.

12

Going from one museum to another one in Szczecin, I felt like walking into another world just with only a few steps. I was like a kid learning basic historical lessons again. However, this time we learnt about Poland history and how ancient people lived. It was amazing to see how well the maps, ships, instruments, weapons, or such tools like harvesting tools, plates, and cups were delicately made and preserved until today. These things reminded me a lot of my own originality and made me realise how important it is not only to build up new houses and technology but also preserve the history.

Poprzez chodzenie od jednego muzeum w Szczecinie do drugiego, czułam jak przechodzę do innego świata zaledwie po kilku krokach. Byłam jak dziecko uczące się ponownie podstaw historii. Jednak tym razem uczyliśmy się o historii Polski i życiu starożytnych ludzi. To było wspaniałe zobaczyć mapy, statki, instrumenty, broń czy narzędzia takie jakich używa się do zbierania, talerze i kubki wykonane delikatnie i zachowane po dziś dzień. Te rzeczy przypominały mi bardzo moją własną oryginalność i dzięki nim zdałam sobie sprawę jak ważne jest nie samo wznoszenie nowych budynków czy nowa technologia, ale także zachowanie historii.

3 4 5

We enjoyed the best view of the day on one of the highest towers in Waly Chrobrego. We finally made it there after over 200 steps and the views were breath taking.  

Cieszyliśmy się najlepszym widokiem tego dnia z najwyższej wierzy na Wałach Chrobrego. W końcu dokonaliśmy tego po pokonaniu ponad 200 schodów, ale sam widok naprawdę zapierał dech w piersiach.

6 7

I love Szczecin by not only watching it but also tasting. At this weather of plus 30 degree nothing feels better than drinking a cup of ice coffee with flavoured and milk at ‘Palarnia Kawy’. I had always thought before that Vietnamese coffee is the best in my world. Travelling in Europe gave me the opportunity of trying different flavours and experiencing new things in every trip.

Uwielbiam Szczecin, ale nie tylko oglądanie go, ale także smakowanie. W czasie pogody, w której jest ponad 30 stopni Celsjusza, nic nie smakuje lepiej jak kubek zimnej, smakowej kawy z mlekiem w Palarni Kawy. Wcześniej zawsze myślałam, że najlepsza na świecie jest kawa w Wietnamie. Podróżowanie po Europie dało mi możliwość próbowania różnych smaków i doświadczania nowych rzeczy podczas każdej podróży.

8

We ended our working day by visiting Sphinx, located near one of the main shopping mall Kaskada, which served one of the best meals I have had in Szczecin which very reasonable price for students. I was very happy about the price and quality of the food. And even though I had a bit of homesickness today, the food and fun times with new friends helps making up a lot.

Zakończyliśmy nasz dzień pracy wizytą w Sphinx, usytuowanego niedaleko głównej galerii handlowej – Kaskady, gdzie serwują jedne z najlepszych dań jakie jadłam w Szczecinie po bardzo odpowiednich dla studentów cenach. Byłam bardzo szczęśliwa patrząc na cenę i jakość jedzenia. I mimo iż miałam dzisiaj moment tęsknoty, jedzenie i zabawny czas z nowymi przyjaciółmi bardzo podniósł mnie na duchu.

9

Honey z Wietnamu

O autorze

avatar

SzczecinAloud

Szczecin Aloud to inspirujący głos miasta. To przestrzeń, w której ciekawe teksty, interesujące zdjęcia i intrygujące filmy pokazują Szczecin oczami jego wyjątkowych mieszkańców.