Szczecińskie (foto)Zagadki (1)

Zadaniem uczestników zabawy jest podanie możliwie najdokładniejszej lokalizacji danego obiektu (lub detalu architektonicznego) przedstawionego na zdjęciu.

DSC_0778 - Kopia

Odpo­wie­dzi wpi­su­jemy w komentarzach pod wpisem „Szczecińskie (foto)Zagadki” na blog.szczecin.eu dodając wymagane pole poprawny adres email. Wygrywa osoba, która pierw­sza popraw­nie wskaże loka­li­za­cję danego obiektu lub detalu przed­sta­wio­nego na zdję­ciu. Pię­cio­krotny zwy­cięzca otrzyma gadżet (upominek) z Urzędu Mia­sta Szczecina.

Roz­po­czę­cie kon­kursu co tydzień w pią­tek,  nato­miast roz­wią­za­nie foto zagadki w ponie­dzia­łek rano.

Odpowiedź:

Detal przedstawiony na zdjęciu (metalowy czerwony gryf na mozaice) pochodzi z elewacji budynku Portowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy ulicy Bytomskiej.

W pierwszej turze wygrywa osoba o nicku Łukasz

Zapraszam w piątek na kolejną odsłonę Szczecińskie(foto)Zagadki

DSC_0779

429093 - Kopia

O autorze

avatar

Mariusz Kopański

Szalony indywidualista, fotograf, doktorant igrający z ogniem, z którym można pójść na „wrzosowisko” i zapomnieć wszystko… .