Szczecińskie (foto)Zagadki (2)

Zadaniem uczestników zabawy jest podanie możliwie najdokładniejszej lokalizacji danego obiektu (lub detalu architektonicznego) przedstawionego na zdjęciu.

DSC_0783

Odpo­wie­dzi wpi­su­jemy w komentarzach pod wpisem „Szczecińskie (foto)Zagadki” na blog.szczecin.eu dodając wymagane pole poprawny adres email. Wygrywa osoba, która pierw­sza popraw­nie wskaże loka­li­za­cję danego obiektu lub detalu przed­sta­wio­nego na zdję­ciu. Pię­cio­krotny zwy­cięzca otrzyma gadżet (upominek) z Urzędu Mia­sta Szczecina.

Roz­po­czę­cie kon­kursu co tydzień w pią­tek, nato­miast roz­wią­za­nie foto zagadki w ponie­dzia­łek rano.

Odpo­wiedź:

 

Detal przed­sta­wiony na zdję­ciu jest to rzeźba ustawiona  przy skrzyżowaniu al. Papieża Jana Pawła II z ul. Nie­dział­kow­skiego.

W drugiej turze wygrywa osoba o nicku Szcze­ci­ner

DSC_0784

Zapra­szam w pią­tek na kolejną odsłonę Szczecińskie(foto)Zagadki

Poprzednia (foto)Zagadka

O autorze

avatar

Mariusz Kopański

Szalony indywidualista, fotograf, doktorant igrający z ogniem, z którym można pójść na „wrzosowisko” i zapomnieć wszystko… .