szczecińskie (foto)zagadki (4)

Zadaniem uczestników zabawy jest podanie możliwie najdokładniejszej lokalizacji danego obiektu (lub detalu architektonicznego) przedstawionego na zdjęciu.

koła

Odpo­wie­dzi wpi­su­jemy w komentarzach pod wpisem „Szczecińskie (foto)Zagadki” na blog.szczecin.eu dodając wymagane pole poprawny adres email. Wygrywa osoba, która pierw­sza popraw­nie wskaże loka­li­za­cję danego obiektu lub detalu przed­sta­wio­nego na zdję­ciu. Pię­cio­krotny zwy­cięzca otrzyma gadżet (upominek) z Urzędu Miasta Szczecina.

Odpowiedź:

Koła  przed­sta­wione na zdję­ciu znaj­dują się przed wejściem do budy­nku Zespołu Szkół nr 4  w Szcze­ci­nie przy ul. Kuso­ciń­skiego 4.

W trze­ciej turze wygrywa osoba o nicku Ada

1514111_680427502015944_71638429_n

Roz­po­czę­cie kon­kursu co tydzień w pią­tek, nato­miast roz­wią­za­nie foto zagadki w ponie­dzia­łek rano.

O autorze

avatar

Mariusz Kopański

Szalony indywidualista, fotograf, doktorant igrający z ogniem, z którym można pójść na „wrzosowisko” i zapomnieć wszystko… .